فایل ,فلش ,گوشی, چینی, sony, z4,plus

فایل ,فلش ,گوشی, چینی, sony, z4,plus

فایل ,فلش ,گوشی, چینی, sony, z4,plus

CPU:SPD 8810\6820       فلش با میراکل  android :5.1  kw-579-h1.2 r91-16*2 fwvga-hiujie-zoyu-590-foreign2-txl-z4+-v1.1


خرید آنلاین